אפוטרופוס לבני הגיל השלישי

בהקשר זה ראוי להבחין בין שני סוגים שונים של אפוטרופסות הקיימים בדין, והם אפוטרופסות ביחס לגופו של אדם המכונה "אפוטרופוס לגוף" ו/או אפוטרופסות ביחס לרכושו של אדם המכונה "אפוטרופוס לרכוש".

על פי הדין, בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש יכולה להיות מוגשת על ידי בן זוגו או קרובו של אותו אדם, או על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, לבית המשפט שיקול דעת בהחלטה האם למנות אפוטרופוס לאותו אדם או לא. בהקשר זה יאמר, כי ככל שישנה סיבה מיוחדת לכך, בית המשפט רשאי גם למנות לאדם יותר מאפוטרופוס אחד, אם ראה צורך בכך.

טרם הגשת הבקשה, יש לקחת בחשבון את האחריות הרבה הקיימת לאפוטרופוס לאחר מינויו ולשקול את זהותו בקפידה, היות ומעת שימונה, מתוקף תפקידו, יהא חייב לדאוג לעניינים שנמסרו לו על-ידי בית המשפט ולפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם שביחס אליו מונה, וכן לקבל החלטות בקשר אליהם.

במידה שאכן קיים צורך במינוי אפוטרופוס, ניתן כאמור לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה מתאימה למינוי אפוטרופוס, כפי שיפורט להלן.

בבקשה יש לפרט את פרטיו של האדם שלגביו מתבקש המינוי, את הסיבות שבשלן מתבקש המינוי (כגון: מעבר לבית אבות לתשושי נפש או לבית אבות סיעודי ועוד..) ואת מצבו הרפואי ו/או הנפשי של אותו אדם. כמו כן יש לפרט את פרטיו של מגיש הבקשה המעוניין להתמנות כאפוטרופוס וכן את פרטיהם של המשיבים לבקשה במידה ויש כאלו. חשוב לציין, כי לכל בקשה יש להוסיף גם את נציג היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים כמשיב.

אל הבקשה נדרש לצרף תצהיר חתום ומאומת ע"י עו"ד ביחס לכל האמור בבקשה.

נוסף על כך, יש לצרף לבקשה כתב הסכמה חתום של כל בני המשפחה מדרגה ראשונה של אותו אדם, לפיו הם מסכימים למינוי. ניתן להחתים את כתב ההסכמה במזכירות בית המשפט או בפני פקיד סעד. ככול שישנם בני משפחה שאינם מסכימים למינוי המבוקש ו/או שמסרבים לחתום על כתב ההסכמה כנדרש, יש לצרפם כמשיבים נוספים לבקשה.

לכל אלו יש כמובן להוסיף אסמכתאות ביחס למצבו הרפואי ו/או הנפשי של אותו אדם כדוגמת תעודות רפואיות וחוות דעת מקצועיות, ולהגיש את הבקשה לבית המשפט בארבעה עותקים בתוספת עותק לכל משיב.

הגשת הבקשה לבית המשפט כרוכה בתשלום אגרה בת מאות שקלים בודדים המתעדכנת מעת לעת, אותה ניתן לשלם במזומן או באשראי ישירות במזכירות בית המשפט. חשוב לדעת, כי במקרים בהם אין באפשרותו של מגיש הבקשה לשלם את האגרה הכרוכה בהגשת הבקשה, ניתן להגיש בקשה נפרדת למתן פטור מתשלום האגרה.

לקבלת מידע נוסף, אתם מוזמנים לפנות לעו"ד מירי שאול בלס באתר האינטרנט  www.msb-law.co.il בדוא"ל [email protected]  או בטלפון 08-9981500.

*עו"ד מירי שאול בלס עוסקת בתחום של דיור מוגן והגיל השלישי.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה.

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.