רישיון לדיור מוגן

תנאים לקבלת רישיון

על מנת לקבל רישיון הקמה והפעלה של דיור מוגן, ישנם מספר תנאים הכרחיים, אשר נבדקים באמצעות הממונה על הדיור המוגן מטעם משרד הרווחה. כחלק מהתנאים לקבלת הרישיון על המבקש להיות הבעלים של הקרקע, וזאת על מנת שיוכל להבטיח לדיירים את הזכות בקרקע, במקרים בהם המבקש אינו הבעלים של הקרקע, יהיה עליו להוכיח, כי בעלי הקרקע מסכימים לייעוד המקום כשטח לדיור מוגן. תנאי נוסף לקבלת הרישיון הינו ההוכחה כי אין על המבקש, או על התאגיד המבקש, עבירה, אשר עלולה לסכן את הדיירים העתידיים, במידה ומתנהלים כנגד המבקש הליכים פליליים – הרי שהממונה על הדיור המוגן יכול לדחות את הבקשה עד להבהרת ההליכים. כמו כן, יש צורך להוכיח יכולת כלכלית, על מנת להבטיח את תקינות ההתנהלות.

תהליך קבלת רישיון

בכדי לקבל את הרישיון להקמת והפעלת בית דיור מוגן יש לפנות אל הממונה על הדיור המוגן מטעם משרד הרווחה. כאשר פונים אל הממונה נעשית בדיקה פרטנית לגבי כל מבקש. כאמור, על המבקש לעמוד בתנאים שמנינו, בכדי לזכות ברישיון. בשלב הראשון, הרישיון ניתן לתקופה של שלוש שנים, בהן בודק הממונה כי אכן הדיור המוגן פועל על פי התנאים של הרישיון וכן מספק לדיירי המקום את זכויותיהם, על פי חוק הדיור המוגן. כאמור, קבלת הרישיון נועדה על מנת להבטיח את הזכויות של דיירי הדיור המוגן, ולמנוע מצב בו כל אחד יקים בית דיור מוגן מבלי לתת את הדעת ומבלי להבטיח את אותן זכויות רפואיות ואיכות החיים של דיירי המקום. הממונה על הדיור המוגן יפרסם את מסקנותיו, בין אם במתן רישיון ובין אם בביטול רישיון, באמצעי הפרסום, לרבות, אתר האינטרנט, על מנת שכלל המידע יהיה נגיש לציבור הרחב. באופן זה, תוכל האוכלוסייה המבקשת להתגורר בדיור מוגן, או בני משפחתם, לדעת בדיוק את הסטטוס של המקום אליו הם מבקשים לעבור ולהתגורר