מימון משרד הבטחון לבית אבות

סיוע בתשלום לדיור מוגן/בית אבות לעצמאיים

הורה/אלמנה הנכנסים  אל דיור מוגן או אל בית אבות לעצמאיים ונדרש מהם לשלם דמי כניסה, יקבלו באופן חד פעמי סכום כספי שיגיע עד 36,437 ₪. סכום כספי זה יאושר במידה וקיימת מחלקה סיעודית במקום. השתתפות משרד הביטחון ניתנת כנגד תשלום חד פעמי שמשלם ההורה למוסד בגין דמי כניסה. לא ניתן לקבל את הסיוע להורים הרוכשים יחידת דיור שנרשמת כנכס בבעלותם ועל שמם. הסיוע ממשרד הביטחון אינו מותנה בהכנסותיו הכלכליות של ההורה וכן ימשיך לקבל את התגמול החודשי וההטבות המגיעות לו. חשוב לציין כי ההורה ישלם בעצמו את דמי האחזקה החודשיים.

על מנת לממש את ההטבה יש להציג בפני קצין התמלוגים המחוזי מספר מסמכים:

– אישור דמי כניסה לבית אבות/דיור מוגן כפיקדון.

– קבלה מקורית על תשלום ההורה למוסד.

– חוזה התקשרות עם המוסד.

– אישור כניסה בפועל למוסד.

סיוע בתשלום למוסד סיעודי/תשושי גוף/תשושי נפש

הורה/אלמנה שחווים התדרדרות במצבם התפקודי רשאים לפנות למשרד הביטחון בבקשה לסיוע/השתתפות במימון התשלום החודשי למוסד.

גובה ההשתתפות משתנה מעת לעת עפ"י תעריפי משרד הרווחה או משרד הבריאות.

שיעור הסיוע נקבע בהתאם למצב המשפחתי (זוג/יחיד) וכן בהכנסותיהם מכל מקור שהוא מלבד הכנסתם משכירות לדירת מגורים, קצבה חודשית עבור מצב בריאותי, קצבת שארים ו/או קצבת זקנה. (כאשר הקשיש מקבל קצבת שארים וגם קצבת זקנה, קצבת השארים תחשב כהכנסה).

כאשר הורה/אלמנה שוהים במוסד סיעודי, והתשלום החודשי משולם ע"י משרד הביטחון, יהיו זכאים להטבות רפואיות בלבד: משקפי ראיה, טיפולי שיניים משמרים ונעלים אורטופדיות. במידה וההורים שוהים במוסד סיעודי ואינם מקבלים סיוע במימון התשלום החודשי, יהיו זכאים להטבות סיעודיות ורפואיות.

הורה/אלמנה המתאשפזים במחלקה לסיעודיים מורכבים/בתי חולים שיקומיים/ הוספיס בבית חולים, זכאים להשתתפות בהוצאות האשפוז ע"י קופת החולים. במידה וקופת החולים אינה משלמת את מלוא תקופת האשפוז, אגף משפחות והנצחה ישלים את הסכום הנדרש בהתאם להכנסתם ובקיזוז הסכום מהתגמול החודשי המגיע להם. במקרים אלו, יצטרכו ההורים להציג אישור על סכום השתתפות קופת החולים.

על מנת לממש את ההטבה לסיוע בתשלום למוסד סיעודי/תשושי גוף/ תשושי נפש יש להציג בפני קצין התמלוגים המחוזי מספר מסמכים:

– טופס בקשה.

– אישור ואבחון רפואי המעידים על המצב הרפואי (דו"ח תפקודי), אותו ממלא רופא המשפחה בקופת החולים.

– אישורים על כלל ההכנסות.

– אישור המוסד אליו מתכוונים להיכנס וכן גובה התשלום הנדרש בציון תאריך הכניסה למוסד או חשבונית מס קבלה.

– הורה/אלמנה שלקחו הלוואה מהבנק באמצעות אגף משפחות והנצחה, נדרשים להציג אישור מהבנק על הסדרת ההחזרים החודשיים. רק במקרים בהם למשרד הביטחון קיים הסכם התקשרות עם בית האבות וכן הוא מבקש תשלום ישירות אליו.

מטפל מקומי או זר

הורה/אלמנה המתגוררים בביתם/בדיור מוגן שמתקשים בתפקוד יומיומי וזקוקים לעזרה אישית-סיעודית זכאים לסיוע של מטפל מקומי או זר ובתנאי שאינם עובדים.

מספר השעות נקבע בהתאם לדו"ח התפקודי שחתום ע"י הרופא וכן להכנסותיהם, מלבד קצבת זקנה וקצבה חודשית רפואית בגין רדיפות הנאצים.

חישוב השעות מתבצע ע"י קצין התמלוגים במחוז לאחר שקיבל את כלל המסמכים הנדרשים. גובה השעות המרבי עומד על 80 שעות חודשיות ליחיד ו-120 שעות חודשיות לזוג.

אין אפשרות לבקש סיוע זה ממשרד הביטחון ומהמוסד לביטוח לאומי יחדיו.

הסיוע ניתן ע"י הפנייה לחברת סיעוד. לא ניתן להעסיק בני משפחה מדרגה ראשונה כמטפלים.

*סיוע של מטפל מיועד לטיפול אישי בקשיש לצורך עזרה בפעולות שונות בהם מתקשה ולא לצורך עבודות ניקיון בביתו.

על מנת לממש את ההטבה לקבלת מטפל יש להציג בפני קצין התמלוגים המחוזי מספר אישורים:

– טופס בקשה.

– חוות דעת רפואית ודו"ח תפקוד חתום ע"י רופא המשפחה, המעיד על המצב התפקודי והרפואי שלו ושל בני המשפחה המתגוררים בביתו.

– אישור על כך שאינו מקבל קצבת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.

-ייתכן וקצין התמלוגים ידרוש מסמכים נוספים המעידים על הכנסות.

לאחר בדיקת הנתונים יינתן אישור ובו יצוינו:

– סך השעות.

– אם המטפל מועסק ע"י חברת כח אדם.

– סכום הסיוע.

– תקופת הסיוע.

העסקת מטפל

ישנן 2 אפשרויות להעסקת המטפל:

– העסקת מטפל מקומי – העסקת מטפל באמצעות חברת סיעוד בעלת חוזה התקשרות עם אגף משפחות והנצחה. ההזמנה של המטפל מתבצעת באמצעות עובד הרווחה המחוזי. חברות הסיעוד איתן האגף עובד, מכשירות את המטפל, מפקחות עליו ואחראיות על תנאי העסקתו. האגף אינו מאשר מימון העסקת בן משפחה מדרגה ראשונה.

– העסקת מטפל זר – היתר להעסקת מטפל זר ניתן ע"י יחידת הסמך של משרד הפנים. אגף משפחות והנצחה יצרף במידת הצורך מכתב המלצה לבקשה, אך אין לו אפשרות להשפיע על קביעת הזכאות.

גובה ההשתתפות והקריטריונים במימון מטפל זר זהה למימון מטפל מקומי. הורה/ אלמנה שמקבלים סיוע ע"י מטפל באמצעות התגמול החודשי להם זכאים, יהיה אחראי לתנאים הסוציאליים ולביטוח המטפל.

לאחר שהורה/אלמנה יקבלו את האישור העקרוני, שמאשר את הזכאות ומפרט את גובה השתתפות האגף, יעבירו את פרטיהם האישיים של המטפל/ת לידיעת האגף. בנוסף, יש להציג לקצין התמלוגים המחוזי עותק של ההסכם עם המטפל או חברת כח האדם, אישור העסקה מהרשויות ואישור כניסה לארץ.